Lisemco, Wednesday day 20 month 1 year 2021
Lisemco Company

Số TT

Tên thiết bị

Số lượng

Nước sản xuất

Đặc tính kỹ thuật

1

High gravity paint sprayer GRACO

06

USA

2

Sand-blasting machine SPEEDLOCK

06

Singapore

200 litre

3

Compressor MITSUI SEIKI Z555 A

03

Japan

55KW – 600m3/h

4

Compressor SSR-MM55P

03

USA

65 KW – 620m3/h

5

Complete set of shot-blasting and painting line

01

Italy