Lisemco, Thứ năm ngày 25 tháng 5 năm 2017
Lisemco Company