Lisemco, Thứ hai ngày 27 tháng 3 năm 2017
Lisemco Company
Mẫu giấy ủy quyền họp ĐHCĐ thường niên 2016 Mẫu giấy ủy quyền họp ĐHCĐ thường niên 2016

Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Mẫu giấy xác nhận đi dự ĐHCĐ thường niên 2016 Mẫu giấy xác nhận đi dự ĐHCĐ thường niên 2016

Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Thông báo Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Thông báo Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Thông báo Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
Mẫu giấy ủy quyền họp ĐHCĐ thường niên 2015 Mẫu giấy ủy quyền họp ĐHCĐ thường niên 2015

Mẫu giấy ủy quyền họp ĐHCĐ thường niên 2015.
Mẫu giấy xác nhận đi dự ĐHCĐ thường niên 2015 Mẫu giấy xác nhận đi dự ĐHCĐ thường niên 2015

Mẫu giấy xác nhận đi dự ĐHCĐ thường niên 2015.