Lisemco, Thứ tư ngày 18 tháng 7 năm 2018
Lisemco Company