Lisemco, Thứ sáu ngày 10 tháng 7 năm 2020
Lisemco Company