Lisemco, Thứ ba ngày 20 tháng 8 năm 2019
Lisemco Company