Lisemco, Thứ hai ngày 27 tháng 3 năm 2017
Lisemco Company