Lisemco, Thứ sáu ngày 16 tháng 11 năm 2018
Lisemco Company