Lisemco, Thứ ba ngày 18 tháng 2 năm 2020
Lisemco Company