Lisemco, Thứ ba ngày 23 tháng 4 năm 2019
Lisemco Company