Lisemco, Thứ tư ngày 26 tháng 4 năm 2017
Lisemco Company