Lisemco, Thứ hai ngày 15 tháng 7 năm 2019
Lisemco Company