Lisemco, Thứ bảy ngày 16 tháng 2 năm 2019
Lisemco Company

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lisemco thường niên 2017

Sáng ngày 27/04/2017 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lisemco thường niên 2017
 đã diễn ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã tập trung bàn bạc và thống nhất thông qua một số vấn đề lớn sau:

Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban TGĐ năm 2016.

Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Thông qua Phương án chi trả thù lao thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2016 

và kế hoạch chi trả năm 2017.

Thông qua Đề xuất cổ tức năm 2017.

Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017


Sau đây là một số hình ảnh của đại hội.


IMG_0073.JPG


Ông Phạm Đinh Tùng khai mạc đại hội


IMG_0085.jpg


IMG_0082.JPG


                                     Ông Trần Việt Khánh báo cáo tại Đại hội


IMG_0092.JPG


                            Ông Trần Đức Hoàng TGĐ công ty phát biểu tại Đại hội


IMG_0080.JPG


IMG_0098.JPG


IMG_0101.JPG

              Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt


Đại hội cũng bỏ phiếu tán thành bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ

2017 – 2022, dưới sự nhất trí và sự giúp đỡ của quý cổ đông đại hội đã diễn ra tốt đẹp