Lisemco, Wednesday day 20 month 1 year 2021
Lisemco Company

Số TT

Tên thiết bị

Số lượng

Nước sản xuất

Đặc tính kỹ thuật

1

TIG welding machine 375-K1834-15

23

Japan

26 KVA

2

MIG / MAG welding machine

50

Sweden, Japan

31.9 KVA

3

Beam automatic welding machine MEGA SAF PRS/SUBAR

01

France

263 KVA

4

Beam welding machine (Gantry type)

02

USA

200 KW

Welding Beam = 1500x30000

5

Tank automatic welding machine MKR 300

01

France

1000 A

6

Automatic welding machine LINCOLT LT-7

04

USA

1000 A

7

6 –torch welding machine

35

Russia

1000 A

8

AC welding machine

12

Japan

23,5 KW

9

Welding machine KEMPO-WELD

30

Finland

9 KVA

10

DC welding machine BUFFALO 500D

20

France

37.4KVA

11

Welding machine MILLER

20

USA

39,2 KVA

12

Semi-automatic welding machine MIG/MAG KKRII – 500 Panasonic

20

China

31.9 KVA

13

Semi-automatic welding machine Wel Handy Multi – KOIKE

05

Japan

150-1500mm/PH

14

Drying oven Model YCH-200

02

Korea

1.8KW - 50/60Hz

15

Drying oven Model YCH -100F

02

Korea

3.3KW - 50/60Hz

16

Bolt welding machine Model 1200LST

01

Korea

1.5KVA - 50/60Hz

17

Drying oven

40

Japan

18

Tubweld Basic

01

Italy

25KW