Lisemco, Thứ tư ngày 22 tháng 5 năm 2019
Lisemco Company