Lisemco, Thứ hai ngày 21 tháng 1 năm 2019
Lisemco Company