Lisemco, Thứ sáu ngày 23 tháng 6 năm 2017
Lisemco Company