Lisemco, Thứ hai ngày 14 tháng 10 năm 2019
Lisemco Company